Curriculum Vitae

Bernard Chi Yuen Chiu

Associate Professor
Electronic Engineering 
City University of Hong Kong

B.Sc. (Calgary)
M.A.Sc. (Waterloo) 
Ph.D. (Western Ontario)


Address:
Department of Electronic Engineering
City University of Hong Kong
83 Tat Chee Avenue
Kowloon, Hong Kong
Email: bcychiu@cityu.edu.hk
Tel: (852) 3442-7199
B. Chiu Photo