Focused Session


Antenna Designs, Solutions, and Trends for 5G and Beyond


Organizers: Huan-Chu Huang
     Yujian Li


Title Name
5G Miniaturized Module of Wideband Dual-Polarized MmWave Antennas-In-Package Integrating Non-Mm-Wave Antennas (AiPiA) for Cell Phones Huan-Chu Huang
Zhixing Qi
Dasong Gao
Junyong Liu
Yanchao Zhou
Jingwei Li
Hong Lin
Differentially-Fed Circular Patch Antenna Under Dual High-Order Modes for Enhanced Bandwidth and Stable High Gain Guo-Xiong Li
Xiao Zhang
Kai-Dong Hong
Lei Zhu
Tao Yuan
A Four-Port MIMO Antenna System for 5G Mobile Terminals Xi Wang
Yuandan Dong
EMI Radiation Suppression of Cables and Connectors for 5G Mobile Devices Ting-Yan Tan
Xian-Qin Hu
Ke He
Xiao Zhang
Tao Yuan
An Efficient Decoupling Technique for WLAN MIMO Antenna Applications Xiao-Yu Ma
Zi-Yu Pang
Ge Zhao
Guan-Long Huang
Organizer Technical Sponsors Supporters

            
                              


                
Gold Sponsor Platinum Sponsors Silver Sponsors
(listed in alphabetical order) (listed in alphabetical order) (listed in alphabetical order)

                 

       

               

Media Sponsor