Focused Session


Plasmonic Devices and Antennas at Microwave/THz freqeuncies


Organizers: Kai Da Xu
                       Renbin Zhong


Title Name
Dielectric Stereostructure on Graphene for Ultrawideband Terahertz Absorber Renbin Zhong
Long Yang
Zekun Liang
Zheng Fang
Zhehua Wu
Shenggang Liu
A Band-Notched Dual-Polarized Crossed Dipole Antenna for Base Station Min Li
Feng Xu
Yaohui Zhang
Lili Qu
A Wideband Bandpass Filter with Compact Size and Good Selectivity Wei Nie
Zhi-Chao Han
You-Bing Pang
Xiaoheng Tan
Mu Zhou
LiangBo Xie
Compact Substrate Integrated Waveguide Bandstop Filter Based on CSRRs Ju-An Wang
Daotong Li
Ying Liu
Zhen Chen
Zhirui Zheng
Yi Deng
Twelve-Element Antenna Array for Tri-Band MIMO Operations in the 5G Smartphone Haoyu Zhu
Xuehui Guan
Baoping Ren
Xujie Zhang
Chuanyun Wang
Xiaoyan Zhang
Dual-Polarized Filtering Antenna with High Selectivity Using ShortCircuited Coupled Line Structure Zhen Chen
Daotong Li
Ying Liu
Yi Deng
Zhirui Zheng
Ju-An Wang
Organizer Technical Sponsors Supporters

            
                              


                
Gold Sponsor Platinum Sponsors Silver Sponsors
(listed in alphabetical order) (listed in alphabetical order) (listed in alphabetical order)

                 

       

               

Media Sponsor